Skip to product information
1 of 8

⚜️ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ: Men and Women

NEUD Carrot Seed Hydrating Lotion for Men & Women (300 ml)

NEUD Carrot Seed Hydrating Lotion for Men & Women (300 ml)

ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ ₹329.00 INR
ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ ₹650.00 INR ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ₹329.00 INR
49% Off ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ
ತೆರಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚೆಕ್‌ಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

⚜️ ಬ್ರಾಂಡ್: NEUD

ಪ್ರೋಮೋ ಕೋಡ್‌ಗಳು

 • Buy 2, Get 10% Extra Off. Use Code: MORE10
 • Buy 3, Get 20% Extra Off. Use Code: MORE20

ಖರೀದಿಸಲು ಕಾರಣಗಳು

Helps nourish, tighten and rejuvenate skin to make it plump and baby-soft

ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

Carrot Seed Extract, Lemon Extract, Aloe Vera Extract, Shea Butter, Coconut Jelly, Cetyl Alcohol, Isopropyl Myristate, Glycerine, Purified Water

ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ

Wash your face and body. Apply NEUD Carrot Seed Hydrating Lotion gently with upward strokes. Leave it on until absorbed fully. Apply the NEUD Carrot Seed Hydrating Lotion at least 15 minutes before putting on any make-up.

ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

Only for external use. Do not ingest. Wash with plenty of water in case of contact with eyes. Keep away from direct sunlight or sources of intense heat.

LEGAL DISCLAIMER

 • NEUD is a registered trademark owned by Wet and Dry Personal Care Private Limited. Any imitation of logo, label or design will be considered an infringement of intellectual property. Results vary from person to person due to genetic, lifestyle, dietary, environmental and other factors. Information provided on this website is for informational purposes only and is not intended to be a substitute for professional medical advice. Products listed on this website are not intended to be used for diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of any disease.

Helps Make Skin Plump and Baby-Soft

Your skin needs daily moisture to stay supple and healthy. If your skin feels dry, it means you are missing out on the essential daily hydration, which can make it stretchy and age faster. Moreover, pollution and the sun’s harmful UV rays can produce free radicals that can break down collagen, interfere with skin’s self-repair ability and accelerate signs of ageing. Our luxurious NEUD Carrot Seed Hydrating Lotion penetrates easily, nourishes deeply, tightens, and rejuvenates to give you a flawless skin. A unique blend of nature and science combined with purity and care, it is your daily skin care companion that restores your skin’s elasticity, making it plump, healthy and baby-soft. NEUD Carrot Seed Hydrating Lotion is free from harmful chemicals and is suitable for all skin types in men and women. When you buy this NEUD Carrot Seed Premium Hydrating Lotion, you also get a water-resistant, zipper pouch absolutely free inside every pack. 

A secret soothing and refreshing ingredient in several wellness therapies, carrot seed extract is known to have been used by ancient Indians, Romans, Egyptians, Greeks, French and the Chinese. In today’s modern times, carrot seed is fast taking over the global centerstage in aromatherapy with its earthy-sweet, warm and woody fragrance.

Carrot seeds are a natural powerhouse of vital vitamin A, α, β and γ carotenes, and carotenoids essential for younger-looking, smooth skin. Carrot seeds contain proteins that exert antioxidant action to remove free radicals and slow down signs of ageing. They promote new skin cell formation and help reduction wrinkles. Tocopherol found in carrot seeds mops up these free radicals. Carrot seed extracts also help reduce scars and heal wounds faster. Oleic acid and geraniol in carrot seeds have proven anti-inflammatory properties and inhibit enzymes that cause dermatitis. Carotol and ducol lend antifungal properties to NEUD Carrot Seed Hydrating Lotion. Flavonoid luteolin adds effective antibacterial activity to help prevent skin infections. Sweet-smelling carvone, limonene, pinene and linalool in carrot seeds help soothe irritation and itches to give you a soft, smooth, blemish-free skin.

Top dermatologists trust the benefits of carrot seed extract in skin and hair care. Holistic Skin Care’s Integrative and Cosmetic Dermatologist Dr. Sonali Choudhary says, “Carrot seed extract is a natural source of Provitamin A that brightens skin and helps improve skin elasticity. Its stimulant properties make it ideal for aromatherapy.” Dr. Shivani Bhandari, Aesthetic Dermatologist at BeautiQ Masah Skinclinic believes, “Carrot seed extract is a superstar when it comes to healing sun damage, wrinkles and scar tissues. It contains almost 40% carotenoids, which are easily absorbed by the skin. It also helps build collagen.” Dr. Shikha Gupta, Aesthetic Dermatologist at SkinKonnect shares, “Carrot seed extract restores lustre and shine in hair strands. It reduces breakage and split ends and soothes scalp caused due to dryness, itchiness and dandruff.” Dr.Manu Saksena, Senior Dermatologist, Apollo Cradle Royale says, “Carrot seed extract is helpful in nourishing, calming, tightening, revitalizing, and rejuvenating skin.” Dr. Deepti Grover, Skin Specialist at Cosmoderma Skin Clinic adds, “Carrot seed extract is especially beneficial in soothing effects of irritation caused by pimples, dermatitis, eczema and psoriasis.”

KEY BENEFITS

 • This premium personal care product from NEUD is infused with pure carrot seed extract and is naturally pH-balanced.
 • NEUD Carrot Seed Hydrating Lotion penetrates easily, nourishes deeply, tightens, and rejuvenates to give you a flawless skin.
 • As your daily skin care companion, it restores skin’s elasticity, making it plump, healthy and baby-soft.
 • Carrot seeds contain proteins that help remove free radicals, promote new skin cell formation, reduce wrinkles & scars, and heal wounds faster.
 • NEUD Carrot Seed Hydrating Lotion is free from harmful chemicals and is suitable for all skin types in men and women.

CONTENTS

Each pack contains NEUD Carrot Seed Premium Hydrating Lotion (300ml pump bottle), a pack insert and a free zipper pouch.

GLOBAL SHIPPING

This product is shipped worldwide. Only prepaid orders are accepted from outside India. Shipping varies by location and is calculated at checkout.

View full details
Customer reviews Powered by Audien
Write a review
Powered by Audien
Show more reviews
Customer reviews Powered by Audien
0
0 reviews
Write a review
Powered by Audien
Merchant description
Show more
Featured
Featured
Most recent
Highest ratings first
Lowest ratings first
Show photos first
With photo With video Easy to assemble Attrative design High quality
Show more reviews
 • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್

  Get free shipping all over India on orders worth ₹700 or more

 • ಈ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ

  Create an account on our website to start earning reward points on every purchase, redeemable in your next order. Applicable worldwide. Read this blog to learn more.

 • ವೇಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ

  Prepaid orders are shipped faster as they don't require any verification. Read our blog: 5 reasons why prepaid orders are good for you and the economy